**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE

READY.
10 PRINT "HIER GIBT'S NICHTS ZU SEHEN LEUTE"
20 GOTO 10
RUN